LARSSystém pro rezervaci
místní činnosti

English
Uživatel nepřihlášen
Zpět

Podmínky užití aplikace LARS

1. Úvodní ustanovení

Níže uvedený text je ujednáním, které upravuje podmínky užívání aplikace LARS, kterou vlastní a provozuje Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (dále jen „provozovatel“), který je v souladu se z.č. 121/2000 Sb., autorského zákona ve znění pozdějších předpisů oprávněn vykonávat majetková práva k této aplikaci. LARS slouží jako nástroj pro správu místní letové činnosti na regionálních stanovištích ATS.

Používáním aplikace LARS se její uživatel zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „Podmínky užití“). V případě porušení Podmínek užití kterýmkoliv uživatelem může provozovatel uplatnit opatření obsažená v těchto Podmínkách užití.

2. Uživatelský účet

Uživatel, který má zájem o využívání LARS, je povinen vytvořit si uživatelský účet ve službě Jednotné přihlášení do aplikací AIM.

Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet, pokud uživatel:

3. Bezpečnost a ochrana informací

Osobní údaje poskytnuté uživatelem jsou provozovatelem považovány za důvěrné a budou jím použity pouze pro interní potřebu, zejména pro ochranu oprávněných zájmů provozovatele a dalších subjektů. Osobní údaje nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při zpracování osobních údajů se provozovatel řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jsou pořizovány jen údaje nezbytné pro technologické zabezpečení funkce LARS. Informace o uživateli a o jeho činnostech v aplikaci jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Uživatel má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení rezervace) a o uplatnění dalších práv dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu aim@ans.cz.

4. Vymezení odpovědnosti

Provozovatel nebere jakékoliv záruky za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost aplikace LARS v jakémkoliv čase a místě. Provozovatel však vyvine maximální úsilí pro bezodkladné odstranění nahlášených chyb.

Provozovatel není v žádném ohledu zodpovědný za škody vzniklé užitím LARS v rozporu s těmito Podmínkami užití nebo platnými právními předpisy.

Užití LARS pro předletovou přípravu je v plné odpovědnosti uživatele.

Webové stránky LARS mohou uživatele odkázat na jiné internetové stránky, přičemž provozovatel není v žádném ohledu zodpovědný za obsah, dostupnost nebo jiné aspekty těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor provozovatele.

Uživatel nese zodpovědnost za své aktivity spojené s užíváním LARS a přihlášením prohlašuje, že nebude LARS používat k žádným aktivitám, které by mohly být nebo dokonce jsou v rozporu s právním řádem či zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

Uživatel se dále zavazuje:

5. Copyright

Informace získané prostřednictvím LARS mohou být využity výhradně pro vykonávání místní letové činnosti na regionálních letištích. Jiné využití ani šíření není dovoleno.

6. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit tyto Podmínky užití. Účinnost změny nastane okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách, nebude-li na webových stránkách a/nebo v těchto Podmínkách užití výslovně uvedeno jinak.

Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek užití a/nebo z užívání webových stránek se řídí českým právním řádem.

Rozsah práv a povinností, odpovědnost za porušení autorských práv nebo jiných práv na ochranu duševního vlastnictví, odpovědnost provozovatele a závaznost Podmínek užití včetně možnosti jejich změny, prorogace a výběr rozhodného práva se však v plné míře řídí těmito Podmínkami užití, a to bez ohledu na znění předchozí věty.

7. Technické požadavky

Internet Explorer 11 (nebo jeho vyšší verze), Mozilla Firefox 45.0 (nebo jeho vyšší verze), Google Chrome 49.0 (nebo jeho vyšší verze), Safari (iOS 9.3.1) jsou doporučenými webovými prohlížeči. Na jiných prohlížečích nebyla aplikace LARS testována.

Webový prohlížeč musí mít aktivovanou podporu JavaScriptu (ve výchozí instalaci doporučených prohlížečů je aktivována).

Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím LARS je nutné provádět nepravidelnou údržbu aplikace. Provozovatel dává uživatelům na vědomí, že v době provádění údržby nemusí být aplikace dostupná.Podmínky užití jsou platné od 13. 10. 2016.